Fra skolepatrulje til trafikkvakter og Hjertesone

Mange skoler har over flere år valgt å ha elever på 7. trinn som skolepatrulje for å hjelpe de yngste elevene i trafikken. Trygg Trafikk mener at barn ikke kan ha ansvar for sikkerheten til andre barn. På skoleveien er det de voksne som har dette ansvaret – det vil si skoleeier (kommunen) og skolen, i samarbeid med elevenes foreldre.

Bakgrunnen for dette er at Trygg Trafikk mener at barn ikke kan eller bør ta ansvar for andre barn i et stadig mer komplekst og sammensatt trafikkbilde. Ved en eventuell ulykke tror vi at det vil være svært belastende for barnet, selv om barnet ikke har et formelt eller juridisk ansvar. Barn som står skolepatrulje, kan også være lette å distrahere og avlede. De utsettes for økt forurensning fra biltrafikk og kan utsette seg selv og andre for fare.

Trygg Trafikk mener at det er alternative og bedre måter å arbeide med trafikksikkerheten rundt skolene på. Et alternativ til å la elever stå skolepatrulje, er å engasjere voksne trafikkvakter, f.eks. gjennom FAU, velforeninger eller pensjonistgrupper. I tillegg anbefaler vi skolene til å jobbe med andre trafikksikkerhetstiltak. Stadig flere kommuner har etablert Hjertesoner rundt sine skoler. Les mer om dette på  www.hjertesone.no

Vi vet at i mange år har skolepatrulje vært praktisert ved skoler over hele landet. Denne praksisen har vært betydningsfull for sikkerheten på skolevei. Noen skoler kan ønske å fortsette denne praksisen fordi forholdene er lagt til rette for en trygg gjennomføring. Det vil naturligvis fortsatt være skoleleders ansvar og myndighet å vurdere praksis og sikkerhet rundt egen skole, og hvorvidt skolepatruljen bør fortsette.

Trygg Trafikk tilbyr ikke lenger materiell til skolepatruljer, og anbefaler heller at skoler innfører Hjertesone.

Ved etablering av vaksne trafikkvakter

 • Sørg for at etablering og organisering av vaksne trafikkvakter er forankra i FAU og skuleleiinga.
 • Drøft i FAU kvar dei farlege stadene er og kva ein må vere merksam på som trafikkvakt. Rådfør dykk med lokalt politi i dette arbeidet.
 • Lag tydelege oppgåver som trafikkvaktene skal ha og kva rutiner dei skal følgje.
 • Skulen og FAU må i samarbeid lage prosedyrar for handtering av eventuelle uhell og ulykker.
 • Sørg for at trafikkvaktene sine oppgåver er kjent for alle elevar, lærarar og føresette.
 • Trafikkvakter kan også vere eit av tiltaka i hjartesonearbeidet.

Generelle råd til trafikkvakter:

 • Ver synleg! Bruk refleksvest!
 • Du må vere merksam og følgje godt med. La telefonen vere av så lenge du står trafikkvakt.
 • Stå der det er trygt slik at ikkje uhell skjer, men samtidig slik at du får overblikk.
 • Du må gjerne venleg minne barna på at dei må sjå til alle sider, prøve å få blikkontakt med sjåførane og vente til bilane har stoppa, før dei kryssar veg.
 • Du kan ikkje stoppe eller dirigere trafikken.
 • Ver ein god og tydeleg vaksen og rollemodell – alltid!

Har du spørsmål om ordning med trafikkvakter? Kontakt oss gjerne!

Lena Westrum
Lena Westrum Avdelingsleder opplæring barn og ungdom