Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som veieier, skole- og barnehageeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester har kommunen et viktig ansvar. I tillegg har kommunen en plikt til å arbeide tverretatlig og systematisk med trafikksikkerhet.

Trygg Trafikk ønsker å gi kommunene hjelp og støtte til å arbeide med trafikksikkerhet. Under finner du råd og tips til hvordan din kommune kan arbeide for å forebygge trafikkulykker.

Slik lykkes din kommune med trafikksikkerhet

For å lykkes med kommunalt trafikksikkerhetsarbeid  må arbeidet skje i flere av kommunens etater. I tillegg må arbeidet forankres i den politiske og administrative ledelsen.

Viktige roller og aktører

Ordfører

Som rettslig representant for kommunen og kommunens øverste leder har ordføreren en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet.

Trygg Trafikk anbefaler at du som ordfører:

 • Løfter trafikksikkerhet inn i samfunnsdelen i kommuneplanen.
 • Tar ansvar sammen med rådmann for at kommunen har en kommunedelplan for trafikksikkerhet.
  – I planen beskrives rapporteringsrutiner og ansvarsfordeling.
  – Planen inneholder oversikt over trafikkulykker i kommunen.
 • Etablerer et politisk utvalg i samarbeid med rådmannen som er ansvarlig for at trafikksikkerhetsarbeidet blir fulgt opp.
 • Sørger for at trafikksikkerhetstiltak blir prioritert på budsjettet.

Mer om kommunens og ordførerens ansvar for trafikksikkerhetstiltak (lover og regler).

Rådmann

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og en nøkkelperson i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet.

Han eller hun skal også sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.

Trygg Trafikk anbefaler at du som rådmann:

 • Løfter trafikksikkerhet inn i samfunnsdelen i kommuneplanen i samarbeid med ordfører
 • Tar ansvar sammen med ordfører for kommunedelplan for trafikksikkerhet som omfatter kommunens ansvarsområder.
  – I planen beskrives rapporteringsrutiner og ansvarsfordeling.
  – Planen inneholder oversikt over trafikkulykker i kommunen.
 • Har et utvalg som er ansvarlig for at trafikksikkerhetsarbeidet blir fulgt opp.
 • Trafikksikkerhetstiltak prioriteres i kommunens budsjetter.
 • Utarbeider regler for reiser og transport i kommunens regi.

Andre ressurser som vil være viktig i trafikksikkerhetsarbeidet er Folkehelsekoodinator, som vil spille en stor rolle i sektorovergripende tiltak, og HMS-rådgiver og vernetjenesten, som vil være viktige ressurser internt i kommunen.

Rådmannens ansvar for trafikksikkerhetstiltak står beskrevet i flere lover og forskrifter.

Plan og forvaltning

Trygg Trafikk anbefaler:

 • At alle planer som blir lagt frem for politikerne skal ha vurdert hensynet til trafikksikkerhet.
 • Kommunens area- og reguleringsplaner skal legges frem for barnas talsperson.
 • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan der alle kommunens ansvarsområder er ivaretatt.

Det trafikksikkerhetsansvaret plan og forvaltning har er hjemlet i lovverk og forskrifter.

Helse- og omsorg

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne i kommunen og tiltak for å forebygge skader. Etaten har som oppgave å fremme folkehelse, spre opplysning og gi råd om hva innbyggerne selv kan gjøre for å forebygge skader.

Oversikt over hvor trafikkulykker/uhell skjer i kommunen og årsaken til disse er viktig kunnskap i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen ved kommunelegen og helsestasjoner har en viktig oppgave i det forebyggende arbeidet sammen med folkehelsekoordinator.

Trygg Trafikk anbefaler:

 • Leder skal ha oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell i kommunen
 • Trafikksikkerhet skal bli en del av folkehelsearbeidet
 • Kommunen skal ha rutiner for informasjon om rus og verneutstyr i det forebyggende arbeidet

Helse- og omsorgesektoren sitt ansvar for trafikksikkerhet i kommunen er nedfelt i både lover og forskrifter.

Teknisk og drift

Som veieier har kommunen ansvar for å få gjennomført trafikksikkerhetstiltak på de kommunale veiene. På dette området er ansvaret i stor grad knyttet til utformingen av et trygt lokalmiljø, til beskyttelse av myke trafikanter, fotgjengere og syklister, slik at befolkningen kan bevege seg trygt i sine nabolag.

Trygg Trafikk anbefaler at kommunen:

 • Kommunen bør kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på vei
 • Kommunen bør ha utarbeidet prioriteringsliste for ulike trafikksikkerhetstiltak på vei
 • Kommunen bør ha retningslinjer for vedlikehold som har trafikksikkerhetseffekt

Etatens ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet (lover og forskrifter).

 

Oppvekst

Det er viktig at kommunen legger til rette for trygg adkomst til barnehager, skoler og fritidsaktiviteter. Alle barn har rett til trygg skolevei, som eier har kommunen ansvaret for at det er foretatt risikovurderinger i forhold til skolevei, adkomst og uteområdet ved barnehager og skoler.

Kommunen er pålagt å ha ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen skal også gjelde på veien mellom skole og hjem.

Trygg Trafikk anbefaler:

 • Kommunens etatsleder for oppvekst/skole/barnehage bør delta i utarbeidelse av kommunens trafikksikkerhetsplan
 • Barnehage og skole synliggjøres i kommunens trafikksikkerhetsplan gjennom konkrete tiltak og rapportering
 • Alle barnehager og skoler skal ha årsplaner for trafikk
 • Alle barnehager og skoler skal ha regler for reiser og transport i kommunens regi

Ansvaret oppvekstetaten har i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet er nedfelt i både lover og forskrifter.

Kultur og miljø

Kommunen er en viktig tilrettelegger for fritidsaktiviteter for alle innbyggerne. En betydelig del av kommunens innbyggere er organisert gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Kommunens kulturavdeling kan gjennom sin virksomhet stimulere og forsterke trafikksikkerhetsarbeidet i det frivillige arbeidet blant annet gjennom økonomiske tilskuddsordninger.

Mange lag og foreninger har en virksomhet som utløser betydelig transport, til treninger, øvelser, konkurranser, samlinger og stevner. Kommunens kulturetat bør være en pådriver for å bevisstgjøre ledere i frivillige organisasjoner på deres ansvar for at medlemmene blir transportert på en sikker måte.

Trygg Trafikk anbefaler:

 • Kommunen bør inkludere frivillige organisasjoner i trafikksikkerhetsplanen
 • Kommunen bør stille krav om regler for reiser og transport i sitt reglement for kulturstøtte.
 • Kommunen bør være pådriver slik at frivillige organisasjoner har fokus på trafikksikkerhet innenfor egen virksomhet

Ansvar kommunen har for det frivillige kulturliv er hjemlet i kulturloven.

Bli Trafikksikker kommune

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe. I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning. Ønsker din kommune å bli Trafikksikker, ta kontakt med distriktsleder i ditt fylke for nærmere informasjon.

Å oppnå godkjenning innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet.

I noen av fylkene gis det ulike tilskudd  til kommuner som oppnår status som Trafikksikker.

Kriterier for å bli en trafikksikker kommune.

 

Del dette på:

Facebook Twitter