Høring om karantene for fusk

Høringsinnspill - Forslag til forskrift om endringer i trafikkopplæringsforskriften, yrkessjåførforskriften og utrykningsforskriften

Vi viser til høringsdokumenter datert 29.10.2019 med forslag til innføring av særskilt karantene for kandidater som fusker eller forsøker å fuske på førerprøven, prøve for yrkessjåførkompetanse eller utrykningsprøven.

Trygg Trafikk støtter forslaget. Det er de senere år avdekket flere tilfeller av fusk på førerprøven, og det er behov for å stramme inn regelverket.

Kravene til førerkompetanse er etablert med utgangspunkt i at føreropplæringen skal bidra i arbeidet mot null drepte og hardt skadde i veitrafikken (nullvisjonen). Førerkortkandidater som fusker utgjør en trussel mot trafikksikkerheten fordi det er stor risiko for at de har for dårlig teoretisk kunnskap og/eller praktiske ferdigheter til å ferdes trygt i trafikken.

Det er derfor viktig med regler og rutiner som bidrar til å avdekke og reagere på fusk på førerprøven. Dette vil igjen virke avskrekkende og forebyggende slik at færre forsøker å tilegne seg førerett på feil grunnlag.    

Miriam Kvanvik
Miriam Kvanvik Fagsjef myndighetskontakt
Bård Morten Johansen
Bård Morten Johansen Fagsjef trafikksikkerhet