Politimeldingen og vurdering av Utrykningspolitiet – oppfordrer til grundig, helhetlig og transparent prosess

Vi viser til Meld. St. 29 (2019–2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden, der det bl.a. står at Politidirektoratet, i samarbeid med Statens vegvesen, vil få i oppdrag å vurdere om Utrykningspolitiets (UP ́s) oppgaver og ressurser bør legges til politidistriktene. Når utredningen er gjennomført, vil regjeringen ta stilling til saken. Meldingen ligger nå til behandling i Stortinget.

Prosessen må være reell og transparent

Trygg Trafikk vil på det sterkeste oppfordre til at UPs fremtid besluttes gjennom en grundig, helhetlig og transparent prosess. Særorganutredningen fra 2017 (NOU 2017: 11) kan ikke – i retrospekt – utgjøre det varslede oppdraget i politimeldingen og brukes som ensidig grunnlag for en ev. beslutning om avvikling av UP. Vi minner om at utvalgets anbefaling om å overføre trafikkoppgaver til politidistriktene møtte mange sterke motforestillinger, bl.a fra Samferdselsdepartementet (vedlegg 1). Videre gikk 17 sentrale organisasjoner i samferdselssektoren sammen om et felles opprop (vedlegg 2). Argumentasjonen her er fortsatt i høyeste grad relevant.

Regjeringen har forpliktet seg til nullvisjonen

Motstanden mot å avvikle UP og overføre ressursene til politidistriktene handler selvsagt om negative konsekvenser for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Vi minner om at regjeringen har forpliktet seg til nullvisjonen, jf. politisk plattform. Trafikksikkerhet er et tverrsektorielt ansvar, med virkemidler i flere departementer, ikke bare samferdsel. Det er

godt dokumentert at politiets trafikksikkerhetsinnsats redder mange liv og at kontroller er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak, jf. flere rapporter fra Transportøkonomisk institutt.

Vil bare tilføre 17 nye politistillinger til politidistriktene

Trygg Trafikk har stor forståelse for at politiet skal ivareta mange viktige oppgaver i samfunnet og at kapasitetssituasjonen i politidistriktene er krevende. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på at en avvikling av UP vil ha svært liten effekt på det justispolitiske målet om to politifolk per 1000 innbyggere.

Dagens i underkant av 300 UP-stillinger er allerede i dag en del av politidistriktenes uniformerte styrke. Stillingene ble i sin tid tilført politidistriktene og øremerket trafikktjeneste (UP tjeneste). En avvikling av UP vil derfor kun tilføre 17 nye politistillinger til politidistriktene. Dette vil på ingen måte løse kapasitetsutfordringene i sektoren, men derimot ha svært negativ effekt på nullvisjonen og det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet.

Bevare nasjonal strategisk styring av politiet trafikksikkerhetsinnsats

Erfaringer fra vårens og sommerens politikontroller viser at urovekkende mange førere kjører ruset eller for fort på veiene våre. Dette vises også igjen i ulykkestallene, som dessverre er betydelig høyere enn i fjor. Behovet for et politi som forebygger og avdekker trafikkkriminalitet er med andre ord fortsatt stort.

UP er spydspissen i politiets nasjonale trafikksikkerhetsarbeid, og en viktig og fleksibel ressurs i den lokale beredskapen ved akutte hendelser. Organisasjonen er meget slank og operativ, og fungerer meget bra. Innsatsen er kunnskapsbasert, strategisk, samordnet, systematisk, og aktivitetsnivået er høyt. Det er svært viktig at disse kvalitetene videreføres, og politiets trafikkoppgaver bør derfor ikke overføres til politidistriktene.

Med vennlig hilsen

Trygg Trafikk

Jan Johansen                                  Miriam Kvanvik
Direktør                                           Myndighetskontakt

 

Vedlegg:

  1. SDs høringssvar til NOU 2017: 11 datert 3. sepr. 2017
  2. Felles opprop mot nedleggelse av UP fra 17 organisasjoner (2017)