Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

Her finner du en oversikt over alle Trafikksikre kommuner

Hvordan bli godkjent som Trafikksikker Kommune

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Her finner du veiledere på bokmål og nynorsk som inneholder alle kriteriene kommunene må oppfylle for å godkjennes som Trafikksikker kommune, aktuelle lover og forskrifter og prosessen frem mot godkjenning.

– Folk bor og ferdes i kommuner. Der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst bidra til å forebygge ulykker og redde liv.

Mangeårig ordfører i Nord-Fron kommune, tidligere KS-leder og fylkespolitiker i Oppland, Gunnar Tore Stenseng.

Del dette på:

Facebook Twitter