Trafikksikker bydel

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir bydelen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage -og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Bydelene i Oslo har ikke forvaltningsansvaret for vei og skole, men plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i andre sektorer som de har ansvar for og som tilsynsmyndighet for skolene..

For å lykkes må alle bydelens avdelinger involveres i arbeidet og den enkelte avdelingsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i bydelens politiske og administrative ledelse.

Veileder

Kontaktperson