Hjertesonearbeid i Rogaland: Tips, råd og erfaringer!

Trygg Trafikk og Rogaland fylkeskommune holdt møte om Hjertesonearbeid 19. januar. Fikk du det ikke med deg? Fortvil ikke -se opptak av møtet, presentasjoner og velg og vrak i nyttige dokumenter her!

19. januar holdt vi et teamsmøte om Hjertesone for kommunene i Rogaland. Folkehelse, plan, opplæring, skoleledere, lærere og foreldreutvalg deltok.  Erfaringer og råd for arbeidet ble delt, tips om kampanjer og tiltak ble presentert. 

Målet er å få flest mulig til å gå eller sykle til skolen, og at de som må kjøres settes av på en god dropp-sone et stykke borte fra skolen. Vi vil at trafikken rundt skolene skal reduseres, det kan gjøre skoleveien tryggere for barna. Mange er i gang med Hjertesonearbeid i Rogalandsskolene, og flere har tiltak på gang. Trygg Trafikk og Rogaland fylkeskommune arbeider som pådriver ut mot kommunene og skolene, vi gir råd og stimuleringsmidler ( Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU) til arbeidet.  

Agenda for møtet: Gode eksempler 

 • Sandnes kommune
  • Eksempel på endring av kjøremønster rundt skolen, fysisk løsning
 • Kyrkjevollen skole, Sandnes kommune
  • Eksempel på gjennomføring av Hjertesone kampanje i samarbeid med foreldre, elever og kommunen.
  • Tverrfaglig tema i undervisningen, helhetlig satsing.  
 • Karmøy kommune
  • Eksempel på samarbeid mellom FAU, skoleledelse, kommune om plassering av parkering og dropsone.
 • Stavanger kommune
  • Beintøft gå til skolen aksjon, om tilrettelagt gjennomføring i Stavanger kommune til høsten.  
 • Trygg Trafikk
  • Gode eksempel og verktøykasse på nettsidene for Hjertesone
 • Fylkeskommunen og Trygg Trafikk.
  • Gå til skolen aksjon til våren, Hjertesoneplakat til skolene for elevregistrering og premier.  

Suksessfaktorer som går igjen i Hjertesonearbeidet 

 • Forankring i kommunens ledelse tverretatlig, og politisk
 • Involvering av alle involverte- FAU, elevråd, skoleledelse, teknisk etat, planavd. m.fl.
 • Skape en identitet som Hjertesoneskole
 • Fysiske tiltak, -skilting, oppmerking, parkering, utbedringer på vei, avklare forventinger og muligheter i forhold til fysiske forhold og budsjetter i kommunen.
 • Kartlegge forhold og definere Dropsene i avstand fra skolen. Kartlegge trafikk, varelevering.
 • Tydelig kommunikasjon ut til foreldre om dropsene og Hjertesonebudskap 
 • Holdningsskapende arbeidet er viktigst. Skape engasjement. 
 • Aksjoner, konkurranse 
 • Oppstartsmarkeringer, Kick-off 
 • Gå busser/ følge grupper organisert 
 • Trafikkvakter- eller Hjertesone -vert 
 • Tilrettelegging av sykkelparkering 
 • Elevinvolvering 
  • Eksempel: Trafikkopplæring og Hjertesone legges inn i undervisningen, passer inn i flere fag. Kveldsseminar m foreldre og elever og andre fagfolk. Skape identitet og engasjement ved å f.eks. Hjertesone- dekorering av vindu i klasserom i en periode, tegninger ute, merking på skolens område med skilt, maling av logo på asfalt, premier som treningsbag m logo, refleksluer eller annet nyttig.   

Gode eksempler og verktøy

Gode eksempler på skoler

Gode eksempler på skoler

Her finner du noen utfyllende beskrivelser av gode eksempler på hjertesonearbeid i skolene i Rogaland.

Lura skole i Sandnes kommune

Norheim skole i Karmøy kommune

Kyrkjevollen skole i Sandnes kommune

Aktivitetskampanje: Gå og sykle mest mulig

Aktivitetskampanje: Gå og sykle mest mulig

Å engasjere mange til å gå og sykle til skolen trenger ikke være så komplisert. Hva med å arrangere en kampanjeaktivitet der dere teller hvor mange ganger lærere og elever går eller sykler til skolen?

Invitasjon til Hjertesone aktivitetskampanje vår 2022

Telleskjema: Gå og sykle til skolen mest mulig

Beintøft i Stavanger 2022

Beintøft i Stavanger 2022

Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever på 1.-7. trinn. Målet er at flest mulig skal velge en bærekraftig måte å komme seg til og fra skolen på. Dette innebærer for eksempel å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Dette er bra for luftkvalitet, trafikksikkerhet, helse og miljø.

Beintøft i Stavanger kommune 2022

Arbeidsdokumentet «Hjertesone

Arbeidsdokumentet «Hjertesone

Arbeidsdokumentet «Hjertesone: Tryggere skolevei» skal være et hjelpemiddel for skoler, kommuner og andre som arbeider med eller ønsker å etablere en Hjertesone ved sin skole. Arbeidsdokumentet er bestilt av Trygg Trafikk og utarbeidet av Norconsult. Arbeidsdokumentet har blitt utarbeidet i samråd med følgende:

 • Trygg Trafikk
 • Statens vegvesen – Bergen
 • Vestland fylkeskommune
 • Bergen kommune ved Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB), Bymiljøetaten (BME), Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI), Plan- og bygningsetaten (PBE)

Arbeidsdokumentet «Hjertesone»

Utforming av hjertesone og trafikksikkerhetsplan

Utforming av hjertesone og trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen innehar mal for utforming av Hjertesone, retningslinjer for adkomst for gående og syklende til og fra skolen, turer i regi av skolen, bruk av sikkerhetsutstyr, sykkel- og bilparkering, moment i trafikkopplæring, samt kompetansemål fra Kunnskapsløftet.

Denne trafikksikkerhetsplanen skal ha årlig revidering og være kjent for alle ansatte ved skolen.

Trafikksikkerhetsplan med mal for utforming av hjertesone

Den nasjonale hjertesonesiden

Den nasjonale hjertesonesiden

Vil du vite mer om hjertesone, finne flere gode eksempler og se hvor mange hjertesoneskoler som finnes i resten av Norge?

Hjertesone – tryggere skolevei

Webinar